Brømsund

Det farlige Sund, Bremsund kaldet,

som det heiter i eit skrift på 1700-talet, har i seinare år blitt eit attraktivt turmål landverts her i vestbygda. Gutta på tur har lagt til rette for ferdsel med merkt sti frå Meling, og bord og benk ute ved vandringsmålet. Mange søkjer ut hit også når vêret stormar som verst.

For dei som kjem sjøvegen med småbåt, er Litla Brømsund ei mykje nytta farlei i dag. Opphavleg var dette tronge sundet lite farbart. Ved fleire høve har her vore utført arbeid for å betra på dette. Om Havnevæsenet sitt arbeid i 1882 står det å lesa her, men fyrste gongen me veit om slikt arbeid, var førti år tidlegare. Om dette finn me kunnskap i Finnås formannskap si møtebok frå 1840:

Aar 1840 den 18 Juni blev efter foregaaende Bekjendtgjørelse afholdt Møde af Bremnæs Sogns Formænd og Repræsentanter for at tage under Overveielse og fatte Beslutning angaaende … at oparbeide Bremsund, saa at det kan befares under almindelige Omstændigheder.

I Mødet fattedes følgende Beslutninger:
1. (enstemmig) Der bevilges af Sognet 30 Spd til at afholde Omkostningerne med følgende Arbeider i og ved Bremsund for at gjøre det mer farbart end for Nærværende:
a) Bortminering af en mellem søndre Bremsundsholmen og Bremsundsskjæret beliggende Steen;
b) Bortminering af en udstaaende Nov paa den nordostre Kant af Bremsundsholmen, saa at Siden af Holmen paa denne Kant bliver nogenlunde Lodret istedet for at nu Væggen skraaner ind under Havsfladen.
Som nærmere Bestemmelse for Arbeidet fastsættes, at al den Steen som bortmineres, skal, saavidt ske kan, bortføres, saa at Samme ei foraarsager Hindring i Sundet. –
….
3. (enstemmig) Formænd og Repræsentanter overdrage Formændene Ole Bentsen Sønstabøe og Lars Larsen Meling at afslutte Akkord om Arbeidet, tilsee det og, efter at Arbeidet er fuldendt, at paasee, at det er udført overensstemmende med de i 1te Punkt fastsatte Bestemmelser. For saadant deres Arbeide nyde de i Godtgjørelse tilsammen 96 skilling.
 4. (enstemmig) I Overensstemmelse med §38 i Lov om Formandskaberne paa Landet bliver gjennem Ordføreren Amtets Approbation paa ovenanførte Beslutninger at indhente.–

Da Intet videre var at forhandle, blev Mødet hævet og Protokollen underskreven.

– – –

Om den tragiske ulykka ved Brømsund i 1928 kan du lesa her.


tm 10.04.2022

Loading