Madam Mønstre

Vaarthing for Finaas 4. og 5. april 1895


Vilkaarbrev

Undertegnede Berge Olsen Meling, der ved skjøde af idag er hjemlet et brug i gaarden Sønstabø med Sønstabøvaag, gaards nr. 106, brugs nr.1 i Finaas herred, af revid. skyld 1 mark 21 øre, tilstaar herved af og med pant i samme, følgende aarlige vilkaar til Ane E Mønstre for hendes levetid, nemlig:

a) Efter vilkaarstagerskens ønske enten forsvarligt vinterfoster og sommerbeite for 2 – to – kjør eller fjerdeparten af den melk der falder paa gaarden.

b) Forsvarligt vinterfoster og sommerbeite for 3 – tre – faar.

c) 72 – to og syvti – Kg godt havremel og 100 – hundrede – Kg bedste sort grynmel, 3 1/2 – tre og en halv – hl gode poteter og brugen af et lidet agerstykke «Nyehagen» ved Tømmerhaugen, hvortil jeg forskaffer den fornødne gjødsel.

d) Fri og uindskrænket benyttelse af dagligstuen og salen over denne samt over et spisekammer ved siden af dagligstuen, derhos fornøden adgang til og benyttelse af melkekammeret ved siden af stuen samt kjelder, kjøkken og stabur.

e) Frit og hjembragt brænde, fri tilsyn, melkning, bagning og vask, samt 12 – tolv – liter lysolje aarlig.

f) Fri afbenyttelse af halvdelen af de i søndre have værende bærbuske.

Vilkaaret, der beregnes fra 14. april sidstleden, har efter bedste skjøn en aarlig værdi af Kr 175,00 altsaa for 5 aar kr 875,00 hvortil hensyn er taget ved valg af stemplet papir til mit skjøde. Med hensyn til foranstaaende post d, bemærkes endvidere at jeg forpliktes til straks at istandsætte salen med ny ovn og vinduer samt tapetsering.

p.t. Vornæs 5. april 1895. Berge O Meling

Sorenskrivaren i Sunnhordland, Pantebok nr 28 s 388 (Statsarkivet i Bergen)

Loading