Frå bygdeboka

Peder fekk ein særs tungsam lagnad

Dette er historia om Peder Jakobsen Økland slik ho er fortald i Bømlo bygdebok (bd I s 511).

I 1756 fekk han eit barn med syster til kona, Anna Ingebriktsdtr.. Barnet vart døypt Anna. Dei vart stemnde av futen same året og dømde frå livet. Året etter kom saka opp for lagtinget i Bergen, den 14. januar, der Peder og Anna tilstod. Nokre dagar etter fekk dei denne dommen:

«Dømt og Afsagt. Jndstefnte Peder Jacobsen Øchland og Anne Ingebrigtsdtr. haver saavel for denne som hiemetings Retten u-stokket og u-blokket tilstaaet og bekiendt, at de med hinanden haver haft omgiengelse, hvorpaa og barne aufling er fulgt, hvortil og kommer at Anne Ingebrigtsdtr. er fuld Søster til Peder Jacobsen Øchlands endnu levende hustru, Britha Ingebrigtsdtr. J henseende til Sagens Beskaffenhed Kiendes og Dømmes for Ret, at Peder Jacobsen Øchland og Anne Ingebrigtsdtr. desformedelst, følgelig Lovens 6te bog, 13 cap. 14 art. Confereret med 3de bogs 18 Cap. 9 art. 4de punct bør miste Deres Liv, Saaledes at Deres Hoveder med Sverdet afhugges, og Legemerne efter henrettelsen uden nogen Ceremonie i Kirkegaarden at begraves, samt endelig begges Hoved Lodder til hans Mai sts. Casse at henfalde, og saaledes Stadfestes den indstefnte hiemetings Dom. Dog indstilles denne Sag og Dom i allerdybeste underdanighed til Deres Kongel. May st. Naade, om det i betragtning af Qvinde Menneskets store Enfoldighed, at hun ikke var bekiendt om den straf saadant Leiermaal medførte, allernaadigst kunde behage Deres Kongel. May.st den i dømte Livsstraf at forandre eller ikke …»

Ein veit ikkje om Anna fekk nåde, i so fall vart det truleg livsvarig straffarbeid for henne, men Peder måtte gå den tunge veg til rettarstaden.

Loading