Branntakst 1860

Aar 1860 den 24de September blev en Brandtaxationsforretning holden paa Landhandlerstedet Søndstabøvaag Løbenr 147 i Føyens Thinglag for ifølge Forlangende af Hr Landhandler O Mønstre af 17de Dennes at taxere en deel ham tilhørende paa Landhandlerstedet Søndstabøvaag staaende Huse i den Hensigt  at faa samme indlemmede i den Almindelige Brandkasse. Forretningen blev administreret af Lensmand Stub og som Laugrættesmænd vare tilstede de 4 faste Taxationsmænd Anders Eriksen Tormodsæter, Rasmus Jensen Erritzland, Gjert Jørgensen Spidsøen og Ommund Jørgensen Spidsøen der alle forhen har aflagt den foreskrevne Eed.  – Reqvirenten Landhandler O S Mønstre var tilstede og fremlagde den af den 17de Dennes udfærdigede Reqvisition forsynet med Berammelsespaategning af samme Dato, samt  med Paategning om Laugrettes Tilsigelse.

1  et toetages Vaaningshuus udvendig langt 19 Alen 19 Tommer, bredt 9 Alen 18 Tommer og høit fra Vandbordet under Renden 7 Alen 18 Tommer, forsynet med hvidmaling paa den ene Langside og i begge Bryst samt tjærebredt paa den anden Langside og tækket med Teglsteen. I første Etage findes følgende Værelser: a en Stue 6 Alen 14 Tommer lang, bred 6 Alen 8 Tommer, høi 3 Alen 16 Tommer, forsynet med en treetages Ovn 2 fag Vinduer, 2 Døre og malet Papiirbetræk,  b en Stue 7 Alen 8 Tommer lang, bred 5 Alen 5 Tommer, høi 3 Alen 16 Tommer, forsynet med 1 Bilægger Ovn, 2 Fag Vinduer og 2 døre,  c et Kammer 7 Alen 8 Tommer langt, bredt 3 Alen 20 Tommer og af samme Høide forsynet med en toetages Vindovn, 1 Fag Vinduer og 1 Dør,  d et Kammer 6 Alen 14 Tommer langt, bredt 2 Alen 16 Tommer af samme Høide, forsynet med en treetages Ovn 1 Fag Vinduer og 1 Dør,  e  en Gang 4 Alen 19 Tommer lang, bred 3 Alen og af samme Høide forsynet med 2 Døre med Vinduer over,  f et Kjøkken 4 Alen 19 Tommer langt, bredt 6 Alen 8 Tommer af samme Høide forsynet med grundmuret Skorsteen 1 1/2 Fag Vinduer og 1 Dør.

I 2den Etage er følgende Værelser  a en Sahl 6 Alen 14 Tommer lang, bred 6 Alen 8 Tommer, høi 3 Alen 14 Tommer underLæmmen, forsynet med blomstret Papiirbetræk, 4 Fag Vinduer og en treetages Ovn og 3 Døre,  b et Kammer 6 Alen 14 Tommer langt, bredt 2 Alen 16 Tommer af samme Høide, forsynet med 1 Fag Vinduer og 1 Dør samt blomstret Papiirbetræk, c Gangkammer 7 Alen 10 Tommer langt, bredt 3 Alen 18 Tommer og af samme Høide forsynet med en toetages Ovn 1 Fag Vinduer og 2 Døre, d Smaasalskammeret 4 Alen 14 Tommer langt, bredt 3 Alen 14 Tommer af samme Høide, forsynet med 1 Vindu og 1 Dør,  e Smaasalen 7 Alen 8 Tommer lang, bred 5 Alen 5 Tommer af samme Høide, forsynet med 1 1/2 Fag Vinduer og 1 Dør,  f en Gang 4 Alen 21 Tommer lang, bred 5 Alen 5 Tommer af samme Høide, forsynet med 1 Vindu. Ovenpaa er et Rodloft af samme Længde og Bredde som Huset. Fra første til 2den Etage er en Trappe med 9 Trin. Til Bygningens vestre Langside er en tømret Tilbygning 8 Alen 22 Tommer lang, 3 Alen bred og høi 3 1/2 Alen forsynet med 1 Dør og tækket med Teglsteen samt tjærebred Bordklædning.
Vaaningshuset taxeredes enstemmig til 1560 Sp og Tilbygningen til 40 Sp, tilsammen 1600.

2  gamle Søehuset der bestaar i 2de Dele a nedre Delen 26 Alen 3 Tommer langt, bredt 12 Alen 8 Tommer, høit 4 Alen 10 Tommer, forsynet med tjærebred Bordklædning og tækket med Teglsten. I samme findes 2de tømrede Værelser hver 9 Alen 6 Tommer lang, bred 9 Alen 8 Tommer  høi 3 Alen 7 Tommer, hver med 2 Døre. – Nedredelen er forsynet med 4 Døre.

b Øvredelen 22 Alen 3 Tommer lang, bred 11 Alen 6 Tommer høi 6 Alen, forsynet med tjærebred Bordklædning og tækket med Teglsten. I samme findes en tømret Krambod 5 Alen 5 Tommer lang, bred 5 Alen, høi 3 Alen forsynet med 2 Vinduer og 1 Dør, en Stue 5 Alen 7 Tommer lang bred 5 Alen og høi 3 Alen 6 Tommer forsynet med Papiirbetræk, en 4 Etage Ovn 1 Fag Vinduer og 1 Dør, et Kjøkken panelet, 3 Alen 14 Tommer langt, bredt 5 Alen og af samme Høide forsynet med Skorsten af Muresten der er opført paa Bjelkene og 1 Dør. 
Nedreafdelingen taxeredes 530 Spd og Øvreafdelingen 470 Spd, eller tilsammen 1000.

3  Nyesøhuset 28 Alen 15 Tommer langt, bredt 14 Alen 3 Tommer og høit 4 Alen forsynet med tjærebred Bordklædning og tækket med Teglsten. Indvendig Høide saavel nede som oppe er 3 Alen 14 Tommer. Dette Huus er forsynet med Vinde og Vinde Skur og 4 Tagvinduer af Malm samt 4 andre Vinduer. Dette Huus er forsynet med 4 Døre.
Huset taxeredes eenstemmig for 1050.

4 Kramboden 11 Alen og 9 Tommer lang, bred 7 Alen 18 Tommer og høi 6 Alen 19 Tommer forsynet med hvidmalet Bordklædning og tækket med Teglsteen. I Huset findes a et Værelse 6 alen 15 Tommer langt, 7 Alen 3 Tommer bredt, høit 3 Alen 19 Tommer forsynet med 3 Fag Vinduer og 1 Dør.  b en Gang 4 Alen lang 7 Alen 3 tommer bred af samme Høide, forsynet med 2 Vinduer og 1 Dør. Ovenpaa findes et tømret Værelse 6 Alen 15 Tommer langt, 7 Alen 3 Tommer bredt og høit 3 Alen 19 Tommer forsynet med en treetages Ovn, 1 Fag Vinduer og 1 Dør og en Gang 4 Alen lang, 7 Alen 3 Tommer bred og samme Høide, forsynet med 1 Fag Vinduer.
Dette Hus taxeredes enstemmig for 180.

5  et Stabur udvændig langt 11 Alen 4 tommer,  bredt 5 Alen 10 Tommer, høit 3 Alen 11 Tommer forsynet med tjærebredt Bordklædning og tækket med Tæglsten. I samme findes et tømret værelse 5 Alen i Firkant, høit 3 Alen 2 Tommer, forsynet med 1 Fag Vinduer og 1 Dør og en stænderværks Saal 5 1/2 Alen lang, bred 5 Alen, af samme Høide forsynet  med 1 Dør.
Dette Huus taxeredes for 60.

6  Baghuset 13 Alen 18 Tommer langt, bredt 6 Alen 22 Tommer, høit 3 Alen 3 Tommer. Baghuset er forsynet med tjæret Bordklædning og tækket med Teglsteen, Bagerovne, 1 Vindu og 1 Dør.
Dette Huus taxeredes eenstemmig for 150.

7  en stænderværks Ladebygning, Gamleladen kaldet, 21 Alen 18 Tommer lang, bred 12 Alen og høi 2 1/2 Alen, forsynet med umalet Bordklædning og tækket med Hæller. Inde i Laden er en tømret Flor 6 1/2 Alen lang, bred 8 Alen 7 Tommer og høi 3 Alen 4 Tommer. Ladebygningen er forsynet med 1 Dør og Floren med 1 Dør.
Denne Bygning taxeredes 150.

8  en stænderværks Ladebygning, Nyeladen kaldet, 12 1/2 Alen lang, bred 10 Alen 2 Tommer og høi 4 Alen 2 Tommer forsynet med tjærebredt Bordklædning Teglsteenstag og 2 Døre.
Dette Huus taxeredes for 70 

tilsammen 4260 Spd – Skriver firetusinde to Hundrede og sexti Speciedaler.

Bygningernes indbyrdes Afstand fra hverandre samt Afstand til andre Huse der ikke er taxeret er saadan: Fra det  taxerede Vaaningshuus til Staburet 4 Alen, fra Staburet til Lilleildhuset med Ildsted, der ikke er taxeret 6 Alen, fra Lilleildhuset til Baghuset 3 Alen, fra Baghuset til Nyesøboden 13 Alen, fra Nyesøboden til Gamlesøboden 11 Alen, fra Gamlesøboden til Storeildhuset der har Ildsted men ikke taxeret, 8 Skridt, fra Storeildhuset til Kramboden 10 Skridt, fra Kramboden tilbage i Vaaningshuset 10 Skridt. Husene nr 7 og 8 ere fjernede over 75 Alen fra alle andre Huse men deres indbyrdes Afstand og Afstanden til et Ildhus der ikke er taxeret er saadan: Fra Gamleladen til et Ildhus med Ildsted 16 Skridt, fra Ildhuset til Nyeladen 15 Skridt og fea Nyeladen til Gamleladen 3 Skridt. 

Af Brandredskaber forefandtes en Stige 10 Alen lang med 12 Trin, derimod findes ingen Pøse og Brandhage, men Reqvirenten lovede inden 15de November d:A, at have anskaffet en Brandhage med et Skaft 10 Alen langt og 10 Træbrandspand.

Laugrættesmændene erklærede i Kraft af den forhen aflagte Eed at Taxterne ikke ere ansatte høiere end deres virkelige Verdi uden Hensyn til Fordel af Beliggenhed eller Tomternes Beskaffenhed. Administrator ansaa Taxterne rimelige og billige, og erklærede at alle Ildsteder og Piberne ere i en til Forebyggelse af Brandskade forsvarlig Stand. Reqvirenten bad tilføiet at han ønskede Vaaningshuset indlemmet for 1100 Spd, Nedredelen af Gamlesøhuset for 300 Spd, Øvredelen af Gamlesøhuset 300 Spd, Nyesøhuset for 600 Spd og Baghuset for 140 Spd, saa at den Sum hvorfor Husene ere  indlemmede bliver 3000 – tre Tusinde Speciedaler.

Efterat Forretningen var oplæst og Ingen havde videre mod samme at erindre, blev samme sluttet.  –  Stub

Anders Eriksen Tormodsæter, Rasmus Jensen Erritzland, Gjert Jørgensen Spidsøen, Ommund Jørgensen Spidsøen. Alle m ih Pen.

Loading