Brev frå futen i Sunnhordland 5. mars 1808

Til Lehnsmanden i Føyens Skibrede

I Følge den commanderende Generals Foranstaltning skal uopholdelig indrettes, saavel Sønden som Norden for Bergen, nogen saakaldede Kyst Signaler, og ved nogen af disse opføres Hytter til Opholdssted for de ved hver Station ansatte Personer. For saavidt Føyens Skibrede angaaer skal disse Kyst Signaler og Hytter opføres paa følgende Steder:

1. Paa en Bakke kaldet Kulhougen ved Espevæhr, paa det Sted som af Gjestgiver Thorup nærmere anvises, skal opføres en Signal Stang og en Hytte.

2. Paa Gisøen, paa det Sted som af Told Betjent Erdmann nærmere anvises, skal opføres en Signal Stang og en Hytte.

3. Paa Giettung, paa det Sted som Lodsen Poul Poulsøn nærmere anviser, skal opføres en Signal Stang. Paa Stedet er allerede en Hytte, men den skal istandsættes.

4. Paa Hidschen, paa det Sted som Ole Hidschen anviser, skal opføres en Signal Stang; Her behøves ingen Hytte.

5. I Synstabevogen skal opføres en Signal Stang paa det Sted som Erich Erichssøn anviser, men her behøves ingen Hytte.

6. Paa Næsset, paa det sted som Lodsen Jacob Christenssøn anviser, skal opføres en Signal Stang og en Hytte.

7. Paa Goddehesten, paa det Sted som Halvor Halvorssøn anviser, skal opføres en Signal Stang og en Hytte. 

8. Paa Brandesund, paa det Sted som Gesell Strand anviser, skal opføres en Signal Stang og en Hytte.

Signal Stængerne skal være 16 Al. lange, 8 Tommer i Roden og 3 Tommer i Toppen, og da Grunden paa ingen af Stederne er saaledes beskaffen, at Stangen kan staa med den udfordrende Fasthed, uden Kryds og Stivere, saa maa tillige paa enhver Station anskaffes og henbringes følgende Sorter Tømmer, nemlig:

2 Stk Bjelker, hver 6 Al. lange, og 9 Tommer i Fiirkant,

og 4 Stk Bjelker, hver 4 al. lange, og 5 Tommer i Fiirkant.

Lehnsmand Hermann Johannessøn Hage vilde nu, saasnart han modtager dette Brev, føje Anstalt til, at de foranførte 8 Signal Stænger og Bjelker bliver indkjøbte for den billigste Priis mueligt, og henførte paa de Steder, hvor samme skal opføres. Ligeledes vilde Lehnsmanden strax foranstalte at de under No 1, 2, 6, 7 og 8 anmeldte Hytter bliver opførte, samt at den under No 3 anmeldte Hytte bliver istandsat; –.  

Arbejdet maa strax fuldføres, og dersom Lehnsmanden ikke kan finde nogen som vil paatage sig det, da maa han selv besørge det gjort med lejede Folk. Tømmeret som behøves saavel til Stængerne som til Hytterne,  leveres mod accorderet Betaling, fra de nærmestliggende Skove. 

Da i øvrigt dette Arbejdes hastigste Udførelse er af yderste Vigtighed saavel for Landet som for Byen, saa maa Lehnsmanden anvende al mulig Flid paa at faa det tilendebragt saa hastigt som mueligt er, og naar Arbejdet er fuldført tilsender mig Regning over Bekostningerne, som da skal blive Vedkommende godtgjorte.

– – – –

Stasjonen på Gisøy vart seinare flytta til Holme, og i tillegg kom det ein stasjon nr. 9 på Hillesøy.

Loading